مهارتهای ارتباطی همسران

مهارتهای ارتباطی همسران

مهارتهای ارتباطی همسران

مهارتهای ارتباطی همسران به منزله آن دسته از مهارتهایی هستند که به واسطه آنها افراد می توانند درگیر تعاملهای بین فردی و فرایند ارتباط شوند.

فرایندی که افراد طی آن، اطلاعات، افکار و احساسات خود را از طریق مبادله کلامی و غیر کلامی با یکدیگر در میان می گذارند.

این مهارتها مشتمل بر مهارتهای فرعی زیر است که اساس مهارتهای ارتباطی را تشکیل می دهد:

درک پیامهای کلامی و غیر کلامی

توانایی دریافت و ارسال پیامهای واضح ارتباطی که از آن به صورت مهارتهای درک پیام یاد می شود.

نظم دهی به هیجانها

به طور خلاصه مقوله کنترل عواطف، ناظر به توان ابراز احساست و کنترل آن و نیز کنار امدن با عواطف دیگران است.

گوش دادن

گوش دادن فرایند آموخته شده و پیچیده حس کردن، تفسیر، ارزیابی، ذخیره سازی و پاسخ دهی به پیامهای شفاهی است.

گوش دادن موثر، فعالیتی است که گوینده را در انتقال منظور خویش یاری می کند

از طرفی، حالت دفاعی را در گوینده از بین می برد.

بینش نسبت به فرایند ارتباط

توانایی درک چگونگی تاثیرگذاری در روابط اجتماعی و نیز توانایی فهم دیگران است که یکی دیگر از مهارتهای ارتباطی است.

قاطعیت در ارتباط

این مهارت ناظر به برخورداری از جسارت بدان حد است که فرد بتواند صرف نظر از واکنش عاطفی دیگران، سوالها و ابهامات خود را بیان کند.

این مهارتها از چنان اهمیتی برخوردارند که نارسایی آنها می تواند با احساس تنهایی، افسردگی، حرمت خود پایین و عدم موفقیتهای تحصیلی و شغلی همراه باشد.

پیشرفت موفق در صمیمیت، به ارتباط موثر و خوب نیاز دارد.

وقتی دو نفر خیلی راحت خود را در احساسات هم سهیم می دانند افکار و عقاید خود را بدون هیچ ترسی و به دور از سوءتفاهم بیان می کنند.

لذا این شانس وجود دارد که آنها در روابط شان به صمیمیت دست یابند.

ارتباط تنها و موثرترین شیوه ای است که می تواند در رابطه ای به صمیمیت عوق ببخشد؛

چه از طریق همسر و خانواده و چه از طریق دوستان باشد.

اگر افراد برقرار کننده های خوب ارتباط باشند، همه جنبه های خوب زندگی آنها بهبود بخشیده می شود

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Instagram
Call Now Buttonکلینیک مشاوره میرموسوی