آیا خودتان را دوست دارید؟

آیا خودتان را دوست دارید؟

آیا خودتان را دوست دارید؟

آیا خودتان را دوست دارید؟ آیا می توانید خودتان را فردی خوشایند، صمیمی و جذاب توصیف کنید؟

این سوالها واقعیتی را منعکس می کند و آن اینکه هر فردی می داند که نظراتش درباره خودش، الزاما خنثی نیست.

این نظرات بر ارزیابی فرد از ویژگیهای شخصی، تحت عناوین قوتها و ضعفها، محاسن و معایب، استوارند و به احساسات کم و بیش مثبت نسبت به خود منجر می شوند.

این کار به خصیصه ای می انجامد که آن را عزت نفس می نامیم.

پرسشنامه عزت نفس

حالا از طریق پرسشنامه زیر می توانید میزان عزت نفس خود را بسنجید:

هر یک از عبارتهای زیر را به دقت بخوانید.

به هر عبارتی که درباره شما صدق می کند پاسخ “موافق” و به هر عبارتی که درباره شما صدق نمی کند، پاسخ “مخالف” بدهید.

1-احساس می کنم شخصی باارزشی هستم؛ حداقل مساوی با دیگران…………………………موافق:….. مخالف……

2-احساس می کنم که ویژگی های خوب زیادی دارم………………………………………………..موافق:….. مخالف……

3-می توانم بخوبیِ اکثر مردم کارها را انجام دهم……………………………………………………..موافق:….. مخالف……

4-نسبت به مردم نگرش مثبت دارم……………………………………………………………………..موافق:….. مخالف……

5-به طور کلی، از خودم راضی هستم………………………………………………………………….موافق:….. مخالف……

6-احساس می کنم چیز زیادی ندارم که به آنها افتخار کنم…………………………………………..موافق:….. مخالف……

7-با در نظر گرفتن همه جوانب، فکر می کنم شکست خورده ام…………………………………….موافق:….. مخالف……

8-ای کاش می توانستم احترام بیشتری به خودم قایل شوم…………………………………………موافق:….. مخالف……

9-گاهی احساس می کنم بی فایده هستم…………………………………………………………..موافق:….. مخالف……

10-گاهی فکر می کنم که اصلا نمی توانم کاری انجام بدهم…………………………………………موافق:….. مخالف……

 

جمع کل نمرات: ………

 

نمره گذاری تست عزت نفس

پاسخ موافق به هر یک از عبارتهای 1تـا 5 ، +1 دریافت می کند.

پاسخ مخالف به هر یک از عبارتهای 1تـا 5 ، -1 دریافت می کند.

پاسخ موافق به هر یک از عبارتهای 6 تـا 10 ، -1 دربافت می کند.

پاسخ مخالف به هر یک از عبارتهای 6 تـا 10 ، +1 دریافت می کند.

تفسیر آزمون عزت نفس

جمع بندی کل نمرات را بدست آورید.

نمره بالاتر از صفر نشان دهنده ی عزت نفس بالا و نمره ی پایین تر از صفر نشان دهنده عزت نفس پایین است.

نمره 10 نشان دهنده عزت نفس خیلی بالا و نمره -10 نشان دهنده عزت نفس خیلی پایین می باشد.

لذا هر چه نمره بالاتر باشد، به همان اندازه سطح عزت نفس بالاتر خواهد بود.

هدف از ارائه این پرسشنامه چیست؟

هدف از درج این پرسشنامه صرفاً یک خودسنجی است.

به این طریق کمی با خصوصیات خودتان آشنا می شوید.

کمی مجبور می شوید در مورد خودتان فکر کنید.

و این چیز بدی نیست؛

حالا که به دلیل شیوع کرونا در قرنطینه هستید و یا بیشتر در خانه هستید بهترین فرصت هست برای شناخت خودتان؛

فکر کنید نیاز به ارزیابی دارید و باید ویژگی های مثبت و منفی خودتان را استخراج کنید.

این کار خوبی است و این دوره ی که سرتان شاید کمی خلوت تر شده زمانی است که خود را بشناسید و بتوانید روی آنچه دارید سرمایه گذاری کنید.

ضعف ها را جبران کنید و روی قوتها تکیه کنید.

در این صورت شما یک گام جلوتر از بقیه هستید.

هر جا سوالی داشتید سعی کنید بی پاسخ نماند و از مشاور و روانشناس بپرسید.

به امید موفقیت

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Instagram
Call Now Buttonکلینیک مشاوره میرموسوی