سرکوبش کن!

سرکوبش کن!

سرکوبش کن!

سرکوبش کن !

فراموشش کن!

بهش فکر کن!

شنیدم هیپنوتیزم ذهن را می شوید و می گذارد کنار!

می دانید پاسخ چیست؟

خود را به آب و آـش نزنید؛ از چه فرار می کنید؛ هر چه فرار کنید، رنج بیشتری به دنبالتان می آید.

از هر چه فرار می کنید مثل سایه به دنبالتان می آید.

وقتی موضوعی، فکری یا احساسی را می خواهید سرکوب کنید یعنی اصل ماجرا را نپذیرفته اید.

یعنی فرایند پذیرش در شما اتفاق نیفتاده.

فرار یا سرکوب، تلاش برای فراموش کردن، فقط یک معنی می دهد: رنج ناتمام؛ رنجی که همواره با ما خواهد بود و در جای مناسب دوباره رخ می نماید.

حتما دیدید کسی را که با فریاد می گوید:

تمامش کن… نمی خوام راجع بهش چیزی بشنوم…!

اینها دارند فرار می کنند.

سرکوب ذهن

سرکوب ذهن باعث می شود ذهن با آن چیزی که برایش سرکوب شده، بیشتر درگیر باشد.

فرایند سرکوب می تواند موجب اختلالات روانی همچون استرس، افسردگی، و وسواس فکری شود. زیرا افکاری را که سعی می کنیم دورشان کنیم، دوباره باز می گردند.

تحقیق های زیادی در این زمینه انجام شده از جمله پژوهشی که دانیل وگنر انجام داد:

او از گروهی از دانشجویان خواست به مدت 5 دقیقه از فکر کردن به خرس سفید خودداری کنند.

آنها باید در این 5 دقیقه، بعد از هر بار فکر کردن به خرس سفید زندگی به صدا در می آوردند.

تا همزمان با انجام فعالیت ، افکارشان را هم نشان دهند.

بعد از آن از این گروه خواسته شد به مدت 5 دقیقه ی دیگر به راده خود به خرس سفید فکر کنند.

در این میاه به گروهی دیگر گفته شد تمام 10 دقیقه را به خرس سفید فکر کنند.

نتیجه آزمایش نشان داد گروه سرکوبگر نه تنها نـتوانسته بودند در 5 دقیقه اول فکر کردن به خرس های سفید را در ذهنشان سرکوب کنند بلکه در 5 دقیقه دوم نیز بیشتر از گروه مقایسه به خرس سفید فکر کرده بودند.

در بحث پذیرش که در روزهای آتی مطلبی خواهیم نوشت، می گوییم چطور می توانید بر این مشکل غلبه کنید.

بنابراین مطالب ما را در سایت کلینیک مشاوره زوانشناسی میرموسوی دنبال کنید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Instagram
Call Now Buttonکلینیک مشاوره میرموسوی