زوج درمانگر برای همسران

زوج درمانگر برای همسران حضور زوج درمانگر برای همسران و به خصوص همسرانی که با هم تنش و ناسازگاری  دارند، لازم است. وقتی نتوانند همدیگر را درک کنند، زمانی که با هم بد حرف بزنند، زمانی که شخصیتهای متفاوتی دارند یا حتی مشابه در برخی ویژگیهایی که تشابه کارساز نیست!، مداخله زوج درمانگر الزامی است. زوج درمانگری برای همسران کاری است که گاهی زمان بَــر است. برخی همسران در همان یک

Instagram
Call Now Buttonکلینیک مشاوره میرموسوی