پایان دادن به مشاجره های همسران

پایان دادن به مشاجره های همسران راه حل پایان دادن به مشاجره های همسران در خودآگاهی هیجانی آنهاست. خود آگاهی هیجانی کمک می کند علت ایجاد ناراحتی را پیدا کنید. جالب اینجاست که وقتی شیوه ی ارتباط همسران را که به علت مشاجره مراجعه می کنند بررسی می کنیم حقایق قابل تاملی را کشف می کنیم که خودشان از آن آگاه نیستند. خودآگاهی هیجانی، به توانایی بازشناخت احساسات فرد می گویند.

Instagram
Call Now Buttonکلینیک مشاوره میرموسوی